شرايط و قوانين سفارش

1- با داروخانه تماس گرفته ام و از موجودي محصول خود اطمينان دارم و پس اطمينان از موجودي اقدام به ثبت سفارش خود مينمايم.

2- تعداد و قيمت را با كارشناسان داروخانه دكتر سولماز رستمي چك كرده ام و تعداد سفارش من در داروخانه موجود مي باشد.

3-مشخصات تماس ، آدرس ، محصول را به درستي انتخاب كرده ام

4-در صورت ثبت محصول اشتباه مسئوليت آنرا ميپذيرم